0
Twój koszyk jest pusty.

POTOMSTWO ISRAELA (JAKUBA) - NARODEM WYBRANYM PRZEZ BOGA


 

 

שַׁבָּת

(SZABAT)

זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ

(ZAHOR ET JOM HA'SZABAT LEKADESZO)

PAMIĘTAJ O DNIU SZABATU ABY GO UŚWIĘCIĆ

 OD WIECZORA 8.12.2023 - DO WIECZORA 9.12.2023

 

KSIĘGA WYJŚCIA 20

 8 Pamiętaj o dniu Szabatu, aby Go uświęcić. 9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. 10 Dzień zaś siódmy jest Szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w Dniu Tym wykonywać żadnej pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka pośród twych bram. 11 W sześciu dniach bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w siódmym zaś Dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan Dzień Sobotni i uznał Go za Święty.

 

LIST DO HEBRAJCZYKÓW 4

 9 A zatem pozostaje odpoczynek Szabatu dla ludu Bożego. 10 Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. 11 Spieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa.

 

רֹאשׁ חֹדֶשׁ

(ROSZ CHODESZ)

ŚWIĘTO NOWIU KSIĘŻYCA

OD WIECZORA 15.11.2023 - DO WIECZORA 16.11.2023

 

KSIĘGA RODZAJU 1

14 A potem Bóg rzekł: «Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata; 

 

PSALM 104

19 Tyś stworzył księżyc, aby czas odmierzał; słońce zna swój zachód.

 

חֲנֻכָּה

(CHANUKA)

ŚWIĘTO ŚWIATEŁ

ROCZNICA POŚWIĘCENIA ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ

1 DZIEŃ - OD WIECZORA 9.12.2023 - DO WIECZORA 10.12.2023

 

EWANGELIA JANA 10

 

22 Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. 23 Jeszua przechadzał się w Świątyni, w portyku Salomona. 24 Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!» 25 Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. 26 Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. 27 Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. 29 Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. 30 Ja i Ojciec Jedno Jesteśmy».
31 I znowu Żydzi porwali kamienie, aby Go ukamienować. 32 Odpowiedział im Jeszua: «Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?» 33 Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie chcemy Cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty będąc człowiekiem uważasz siebie za Boga». 34 Odpowiedział im Jeszua: «Czyż nie napisano w waszym Prawie: Ja rzekłem: Bogami jesteście? 35 Jeżeli [Pismo] nazywa bogami tych, do których skierowano słowo Boże - a Pisma nie można odrzucić - 36 to jakżeż wy o Tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: "Bluźnisz", dlatego że powiedziałem: "Jestem Synem Bożym?" 37 Jeżeli nie dokonuję dzieł mojego Ojca, to Mi nie wierzcie! 38 Jeżeli jednak dokonuję, to choćbyście Mnie nie wierzyli, wierzcie moim dziełom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu».

 

Jeremiasz 23

7 Dlatego oto nadejdą dni - wyrocznia Pana - kiedy nie będą już mówić: Na życie Pana, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej, 8 lecz raczej: Na życie Pana, który wyprowadził i przywrócił "pokolenia DOMU ISRAELA z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył", tak że będą mogli mieszkać w swej ziemi.

Psalm 118:1-2, 22-23.

  1 HALLELUJAH. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo Jego Łaska trwa na wieki. 2 Niech DOM ISRAELA głosi«Jego Łaska na wieki». 22 Kamień odrzucony przez budujących (MESJASZ JEHOSZUA ZWANY JEZUSEM) stał się kamieniem węgielnym. 23 Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. 16 Prawica Pańska wzniesiona wysoko, Prawica Pańska moc okazuje. 17 Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana.

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

Apokalipsa Johanana (Jana) 7:1-8

1 Potem ujrzałem czterech aniołów
stojących na czterech narożnikach ziemi,
powstrzymujących cztery wiatry ziemi,
aby wiatr nie wiał po ziemi
ani po morzu, ani na żadne drzewo.
2 I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca,
mającego pieczęć Boga żywego.
Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów,
którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
3 "Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom,
aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego".
4 I usłyszałem liczbę opieczętowanych:
sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych
ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
5 z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych,
z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy,
z pokolenia Gada dwanaście tysięcy,
6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy,
z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy,
z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy,
7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy,
z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy,
z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy,
8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy,
z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy,
z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

Ezekiel 37:15-23

JECHUDA (ŻYDZI) I DOM ISRAELA (EFRAIM) UTWORZĄ JEDNO KRÓLESTWO

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

JEREMIASZ 23:1-8

ZASYMILOWANY ISRAEL (KRÓLESTWO PÓŁNOCNE) WKRÓTCE POWRÓCI DO SWOJEJ ZIEMI - ZAPOWIEDŹ POWROTU I ZBAWIENIA W CZASACH MESJAŃSKICH

Izajasz 41:8-16

BÓG JEST Z ISRAELEM

Izajasz 43:1-7

WYZWOLENIE ISRAELA

Izajasz 51:14-16

WYBAWIENIE

Jeremiasz 33:14-26

OBIETNICE PAŃSKIE DLA JUDY,  DOMU ISRAELA I DYNASTII DAWIDOWEJ

Ezechiel 37:1-14

OPIS FIZYCZNEGO WSKRZESZENIA UMARŁYCH NA POCZĄTKU TYSIĄCLETNIEGO KRÓLESTWA MESJAŃSKIEGO

Ezechiel 37:15-28

DOM JUDY (NAWRÓCENI ŻYDZI DO MESJASZA) I DOM ISRAELA (NAWRÓCENI CHRZEŚCIJANIE DO TORY) UTWORZĄ JEDNO KRÓLESTWO

Ozeasz 14:2-10

PRAWDZIWE NAWRÓCENIE ISRAELA

Joel 3:1-2

CZASY OSTATECZNE: SĄD I ZBAWIENIE

Joel 3:3-5

ZNAKI NASTANIA DNIA PAŃSKIEGO

Joel 4:1-21

SĄD NAD NARODAMI

Amos 5:16-20

DZIEŃ PAŃSKI

Amos 9:11-15

PRZEPOWIEDNIE ODNOWY MESJAŃSKIEJ

Abdiasz 1:15

DZIEŃ PAŃSKI

Abdiasz 1:16-18

SĄD NAD NARODAMI I TRIUMF ISRAELA

Micheasz 5:12-13

ZGROMADZENIE CAŁEGO ISRAELA

Micheasz 7:11-20

ODNOWIENIE ISRAELA I HAŃBA NIEPRZYJACIÓŁ

ZACHARIASZ 14:1-21

OSTATNIA WOJNA I ZWYCIĘSTWO PANA

ZACHARIASZ 12:1-14

OSTATNIA WOJNA I NAWRÓCENIE DOMU JUDY (ŻYDÓW) DO MESJASZA JESZUY ZWANEGO JEZUSEM