Biblijny pogląd na katolicką mszę i całe chrześcijaństwo.


KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

 Jan apostoł (Jochanan) przebywając na wyspie Patmos na wygnaniu, otrzymał od Boga widzenie, w którym Bóg pokazał mu przyszłe wydarzenia, które będą miały miejsce na ziemi a w szczególności w czasach ostatecznych tuż przed powrotem Mesjasza. W opisie przyszłych wydarzeń znajduje się też bardzo interesująco przedstawiona kobieta zwana nierządnicą, zasiadająca na bestii i na siedmiu wzgórzach ze złotym kielichem w ręku. Już w pierwszych wersetach można wywnioskować jaka jest opinia Boga na temat owej kobiety. Należy też szczególnie zwrócić uwagę na opis, który mówi o zawartości owego kielicha

KLIKNIJ OBRAZEK
KLIKNIJ OBRAZEK

Do kogo lub czego moglibyśmy dopasować niechlubną opinię o Kobiecie siedzącej na bestii o dziesięciu rogach i siedmiu głowach. Siedem głów bestii jak podaje Jan, jest to siedem gór a 10 rogów jest to dziesięć królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, ale obejmą władzę jak pisze Jan, na jedną godzinę, czyli bardzo krótko, bestia jak wynika z treści może to być wrogi system polityczny jak i osoba. Nierządnica zasiadająca na siedmiu wzgórzach jest to miasto mające władzę nad królami ziemi, jak podaje Jan.
Jest tylko jedno miasto położone na siedmiu wzgórzach i jest to oczywiście Rzym.
Opis, który nam zostawił Jan, nie pozostawia żadnych wątpliwości, że chodzi o watykan i kościół katolicki. Kobieta opisana jest jako macierz innych nierządnic (tzw. kościołów chrześcijanskich) i obrzydliwości ziemi trzymająca w ręku złoty kielich, również pełen obrzydliwości i brudów jej nierządu. Jest to oczywiście biblijny pogląd na mszę katolicką. Dlaczego? Otóż, kielich w mszy katolickiej jest centralnym punktem dzięki któremu teologowie katoliccy przy pomocy wyrwanych z kontekstu fragmentów Ewangelii (tzw. lekcjonarz) zwodzą nieświadome narody. Jak pisze Jan, „wody które widziałeś, są to narody tłumy i języki”.
Msza katolicka w świetle Biblii jest obrzydliwością, z powodu zaprzeczenie przez nią wystarczalności Jedynej Ofiary Mesjasza. Z kontekstu opisu wynika również, iż Ewangelia jest wykożystywana przez ową nierządnicę do prowadzenia zyskownego interesu
List do Hebrajczyków 9:25-28"(...) i nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują."

Biblia mówi jasno iż Mesjasz raz ofiarował się za nas a Jego JEDYNĄ I DOSKONAŁĄ OFIARĄ jesteśmy pojednani z Bogiem. Dlatego jakakolwiek próba powtórki Jego DOSKONAŁEJ OFIARY jest obrzydliwością w oczach Boga! Z tego fragmentu jak i wielu innych, możemy zaprzeczyć obecności mesjasza na ziemi (tabernakulum). Biblia mówi: Kiedy ktoś wam powie, że jest tutaj, lub tam nie wierzcie. Kościół katolicki głosi, że pod czas tzw. podniesienia w czasie mszy zawartość kielicha z winem zamienia się w krew Mesjasza a opłatek zamienia się w Jego Ciało. Po mimo, że taki cud w formie fizycznej nie występuje, to jednak cały establishment zastępów kościoła katolickiego księży, biskupów i papieży, jest w stanie wmówić ludziom, że ów cud jednak po mimo braku jego jakiegokolwiek widocznego fizycznego znaku ma miejsce. Dziwne wytłumaczenie ale po mimo to masy ludzkości są w stanie w to uwierzyć, po mimo jego braku.  Ale co jest zdumiewające to, to, że w opisie Jana jest też wyszczególnione, że owo oszustwo jest wypisane na czole kobiety pod wzbudzającą szacunek nazwą „MISTERIUM”. Zauważmy, że w kościele katolickim słowo misterium ma również bardzo ważne znaczenie, a w zasadzie jest swoistym jego mottem. Ale przyjrzyjmy się dokładniej znaczeniu tego autorytarnego  słowa. Cóż ono oznacza? A oznacza dokładnie w tłumaczeniu z języka łacińskiego na polski, „TAJEMNICA”. No i mamy rozwiązanie. To co jest nie zrozumiałe w kościele katolickim, czyli w zasadzie wszystko, określa się właśnie mianem autorytarnego słowa „MISTERIUM”, głównie po to aby wierni nawet nie śmieli pytać o wyjaśnienie, gdyż z góry z założenia owego słowa jeśli cos jest tajemnicą, nie wymaga wyjaśnienia. Wyjaśniliśmy sobie opis pierwszej zawartości kielicha a teraz zajmijmy się drugą jego częścią. Jeżeli pierwszą częścią opisu była znajdująca się w kielichu obrzydliwość, to drugą częścią są opisane przez Jana brudy nierządu owej nierządnicy. Cóż to może oznaczać? Są dwa znaczenia w określeniu owej kobiety nierządnicą. Pierwsza mówi o obrzydliwości mszy, a druga o brudach jej nierządu w sensie kontaktów z królami ziemi i sprawowania nad nimi władzy, o czym również pisze Jan. Owe sprawowanie władzy jest wykonywane na zasadzie nacisków lub kompromisów kosztem Prawa Bożego i właśnie teraz się  zajmijmy drugą częścią tego opisu. Nierząd owej kobiety wynika więc również z bezprawia i jest to drugie znaczenie owego nierządu. Tam gdzie jest nierząd czyli w zasadzie brak rządu [prawa] nie może być przestrzegane Prawo, jest oczywisty nierząd, czyli logicznie tłumacząc bezprawie. A jak wiemy w kościele katolickim, głoszona jest jawnie nauka na zasadzie wyrwanych fragmentów Biblii z kontekstu, iż Prawo Boże czyli Zakon zostało anulowane. Chociaż Mesjasz głosił zupełnie odwrotność tego twierdzenia, to jednak kościół katolicki z oczywistych zresztą powodów (głównie materialnych) zaprzecza twierdzeniom Syna Bożego, posługując się jak wcześniej wspomniałem Jego wyrwanymi z kontekstu wypowiedziami.
Pozostaje nam teraz zając się innymi nierządnicami. Kim one są. Odpowiedź może się okazać jeszcze bardziej zdumiewająca. Otóż, po określeniu sobie znaczenia słowa „nierząd” sprawa staje się jasna, wszystkie kościoły, które nie przestrzegają Prawa Bożego są właśnie tymi nierządnicami. Zauważmy, że jest to większość kościołów określających się jako chrześcijańskie, powstałe na skutek średniowiecznej reformacji. W żadnym z tych kościołów jak wiemy, nie ma wystarczających starań i nacisków na całkowite wypełnianie prawa Bożego. Co gorsza Prawo Boże jest określane jako Prawo Mojżeszowe lub Żydowskie. Takie celowe wyobcowanie Bożego Prawa z kościołów chrześcijańskich podsycane antysemityzmem, skutkuje właśnie takim ich opisem przez Jana i po mimo, że cześć kościołów reformowanych próbuje przywrócić niektóre części Prawa Bożego, to są to kościoły nadal obciążone spuścizną po macierzy (kościoła katolickiego), którą jest cechująca je, fałszywa, niebiblijna teologia zastąpienia, której Biblia również kategorycznie zaprzecza.
 Zauważmy, że wiele elementów Prawa Bożego jednak pozostało w głównej macierzy, ale są to znikome ilości a raczej karykatura Prawa. Oto kilka przykładów i porównań.
 Kropielnica przy wejściu jest zaczerpnięta z tzw. mezuzy w której według nakazu powinny znajdować się przykazania. Żydzi wchodząc lub wychodząc z synagogi dotykają ręką mezuzy a katolicy maczają palec w wodzie i całują wiszący przeważnie zawsze przy kropielnicy krzyż z posągiem, oczywiście wbrew Przykazaniu o zakazie kultu posągów.
Stuła, którą noszą księża i biskupi jest kopią żydowskiego tałesu, który na brzegach, według przykazania powinien mieć frędzle. (Biblia opisuje, że taki tałes z frędzlami, których dotknęła sie kobieta cierpiąca na krwotok nosił sam Mesjasz.) Na wyższych stanowiskach np. biskupich kardynalskich i papieskich przejęta została z tradycji żydowskiej nawet kipa, która noszona jest przez kardynałów, papieży i biskupów.
Woda świecona. Israelici w świątyni przyrządzali według przykazania, wodę do oczyszczeń mieszając ją z prochami ze spalonej czerwonej jałówki .
Procesja z tzw. monstrancją. Israelici odbywają procesje z Torą, co ciekawe w zupełnie odwrotnym kierunku.
Dzwony.  Israelici w Święta Biblijne według przykazania mają trąbić w trąby lub barani róg (shofar).
Liturgia mszy katolickiej jest też skopiowana z liturgii nabożeństw żydowskich.
Msza katolicka jest równie odprawiana codziennie rano i wieczorem. Żydzi odprawiają nabożeństwo rano i wieczorem w czasach wyznaczonych jako modlitwa poranna i wieczorna (szahrit שחרית i mincha מנחה, w tradycji ortodoksów także maariw ערבית). Dodam że Żydzi Mesjanistyczni wyznaczone czasy modlitw odprawiają o godzinie 3 i 9, jest to czas ukrzyżowania i śmierci naszego Pana. Oczywiście  są to godziny liczone po wschodzie słońca. Ciekawostka jest, że katolicy mają swoje nabożeństwo zwane koronka do miłosierdzia Bożego, które odprawiają również o godzinie 3, z tą różnicą, że jest to zegarowa godzina 3 po południu. Z logicznego punktu widzenia według opisu Biblijnego, który mówi, że w czasie ukrzyżowania Mesjasza od godziny 6 do godz. 9 mrok ogarnął całą ziemię, wiemy, że w kwietniu w Izraelu o zegarowej godzinie 9 jest już ciemno, więc nie mogło się po tej porze rozjaśnić, dlatego, że była to już noc po zachodzie słońca. Oczywiste więc jest, że czas owego zaciemnienia, po którym nastąpiło rozjaśnienie miało miejsce o godz. 9 ale licząc od wschodzie słońca czyli około 3 godz. zegarowej. Na przykładzie tym możemy również określić bezsens logiki jaką posługuje się kościół katolicki, a może bardziej niewiedzy.
W kościele katolickim na wyższym szczeblu pod czas modlitwy wieczornej w komplecie z innymi modlitwami odprawiana jest zgodnie z przykazaniem modlitwa SZMA ISRAEL (jest to fragment z Tory, który należy odmawiać rano i wieczorem) . Po mimo, że kościół katolicki głosi, iż naród Israelski został przez Boga odrzucony bezpowrotnie a jego miejsce zajął kościół katolicki, jak twierdzi kościół katolicki odprawia tę modlitwę za israel duchowy czyli za siebie, po mimo, że w Biblii nie ma ani słowa na temat duchowego israela, ale od początku Biblii do Jej końca jest mowa tylko i wyłącznie o „Israelu fizycznym”.
Tabernakulum. Jest również elementem zaczerpniętym ze świątyni Bożej, która stała kiedyś w Israelu. Kiedyś w Świątyni obecna była Szekina, (obecność Chwały Bożej). Pod czas składania ofiar pojawiał się Ogień Święty, który na ołtarzu trawił ofiarę, czyli po prostu ją spalał. Była to rzeczywista ponadnaturalna obecność Boża. Dzisiaj w synagogach mamy także miejsce szczególne, gdzie znajduje się Tora, czyli pierwsze 5 Ksiąg Pisma Świętego zawierające Prawo Boże. Kościół katolicki dzisiaj twierdzi, że sam Bóg jest obecny w tzw. tabernakulum, ze księża katoliccy są w stanie sprawić, iż na ich żądanie kawałek chleba zamienia się w ciało Syna Bożego, co oczywiście według Słowa Bożego jest kompletną bzdurą. Mesjasz wyraźnie powiedział nie wierzcie, jeżeli wam ktoś powie, że jestem tu lub tam, do póki w chwale nie powrócę. A tzw. Ostatnia Wieczerza  nie była niczym innym jak wieczerzą sederową w Święto Paschy. Sam Mesjasz podnosząc kielichy, nakazywał obchodzić co roku Święto Paschy, na uczczenie Jego JEDYNEJ I DOSKONAŁĘJ OFIARY SŁOWAMI: "CZYŃCIE TO NA MOJĄ PAMIĄTKĘ. Notabene, kościół katolicki usunął Święto Paschy na rzecz wielkanocy, czym ewidentnie sprzeciwił się Woli Samego Syna Bożego.
Kościół katolicki równierz opisany jako wielki babilon, zarówno przez Apostoła Jana jak i Piotra, (który babilonem nazywał Rzym) skopiował nieudolnie i zawłąszczył „REALNĄ ŚWIĘTOŚć BOŻĄ”, tak jak starożytny babilon, czyniąc z Bożej Świętości podobny atrybut, jako centralny obiekt swego heretyckiego kultu, przez co został w opisie Jana ewidentnie zdyskwalifikowany przez samego Boga, również podobnie jak starożytny babilon.

Jak widzimy podobieństw jest wiele i na ich podstawie możemy jasno stwierdzić ewidentną próbę kopii i zawłaszczenia Świętości, nadanej jedynie Narodowi Israelskiemu. Mało tego, na podstawie świętych Słów Biblii możemy śmiało stwierdzić, że jest to bardzo nieudana, a w Oczach Bożych, nawet obrzydliwa próba.

Podobnie, jak to miało miejsce w babilonie starozytnym.


Są też oczywiście w kościele katolickim oprócz elementów Żydowskich (Biblijnych) elementy pogańskie, czyli prawda wymieszana z kłamstwem, określana mianem równie obrzydliwego synkretyzmu. Głównym pogańkim rytuałem zaczerpniętych ze starozytnych cywilizacji jest oczywiście kult słońca, propagowany również przez cesarza Konstantyna w 3 wieku. Od tego Czasu zamieniono świety Szabat siódmego dnia tygodnia na 1 dzień tygodnia, tzw. niedzielę. Z angielskiego dosłownie dzień słońca SUN DAY.
(Na ten temat są filmy na stronie.)
Na koniec stwierdźmy, czy nie rzuca się w oczy fakt i nie przychodzi na myśl pytanie, kto od wieków próbował nieudolnie naśladować Boga? Kto od wieków czynił karykatury na wzór przykazań Bożych? Kto jest zupełną odwrotnością Boga i tego co Boskie, komu zależało na tym, by stworzyć instytucje, która byłaby jawną kopią, a zrazem zaprzeczeniem Świątyni Bożej? Kto jest mistrzem kłamstwa i oszustwa?
Pytanie nie jest retoryczne, a odpowiedź przychodzi sama z łatwością. Przeciwnik Boga i buntownik szatan.
Możemy być tylko wdzięczni Bogu, że sprezentował nam przez proroka, apostoła Jana wytyczne, które pomogą nam zdemaskować fałszywy szatański kościół.
Już pod koniec drugiego wieku czysta wiara Judeo –Mesjańska po śmierci apostołów została odarta z jej korzeni. W ten sposób wypełniło się to o czym mówili apostołowie, na temat odstępstwa i herezji, które miały wedrzeć się do czysto Biblijnej, Judeo - Mesjańskiej tradycji, opartej jedynie na Słowie Bożym (Prawie). Taki stan rzeczy trwa do dziś i ważną sprawą jest dla każdego z nas poznać tą prawdę dla własnego dobra.