MODLITWA "OJCZE NASZ"


OJCZE NASZ PO HEBRAJSKU - KLIKNIK OBRAZEK
OJCZE NASZ PO HEBRAJSKU - KLIKNIK OBRAZEK

 Nie wielu z nas zdaje sobie sprawę o co prosi modląc się tą modlitwą.

 

1. Mówi o Ojcu, który jest w niebie (nie na ścianie, na szyi, w posągu czy obrazie).


Modlitwa dana nam przez Syna Bożego mówi jasno, że Bóg Ojciec jest w niebie! Człowiek ma tak ułomną naturę, że Bóg w 4 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa napomina nas przez Moszego (Mojżesza) abyśmy nie pozwolili się zwieźć i nie ulegli zgubnemu złudzeniu i nie wykonali Jego żadnego wizerunku czy podobizny. Mówi o tym tez jasno drugie przykazanie. Prorocy tacy jak Jeremiasz 10, czy Izajasz 44, i inni, pokazują nam jaką głupotą i jak wielkim grzechem jest próba wykonania wizerunku Boga. Izrael wielokrotnie przestępował to przykazanie, co było dla niego zawsze tragiczne w skutkach. Możemy sobie tylko wyobrazić jak wielkie i obrzydliwe jest to przestępstwo  w oczach Boga. Grzech bałwochwalstwa jest zatem najcięższym ze wszystkich grzechów jakie człowiek może popełnić, dlatego Bóg wielokrotnie przestrzega człowieka przed tą zgubą. Dzisiaj świat pogański (także chrześcijański), zapomniał o grzechu bałwochwalstwa, główną tego przyczyną są zwodnicze nauki macierzy nierządnic chrześcijańskich czyli Watykanu (i innych tzw. kościołów), który usunął drugie Boże przykazanie. Zauważmy też, że to przykazanie znajduje się na samym początku tzw. DEKALOGU, także modlitwa OJCZE NASZ na samym początku oznajmia, iż Bóg Ojciec jest w niebie (nie na ścianie, na szyi, w posągu, czy obrazie). Możemy więc być pewni, że kolejność nie jest przypadkowa.


2. Nakazuje czcić Jego "Święte Imię JAHWEH".


Czytając Biblię, trudno sobie nawet wyobrazić jak wielkie jest Imię Boże. Dzisiaj wielu ludzi nie zna Imienia swojego Stwórcy. Duże zasługi takiego stanu rzeczy ma kościół katolicki, który wyeliminował używanie Imienia Bożego, w liturgii, w modlitwach czy w pieśniach. Żydzi ortodoksyjni również nie używają Imienia Bożego. Wstrzymywanie się przed wypowiadaniem Imienia Bożego przez Żydów wynika z obawy ze względu na Przykazanie i świadomości Świętości i Wielkości Imienia Bożego, jest to zupełnie odwrotny stan rzeczy niż zauważamy w chrześcijaństwie gdzie Imię Boże jest lekceważone i celowo skazywane na zapomnienie. Jednak Biblia mówi, że Imię Boże w starożytnych czasach było używane, przestrzega nawet aby nie dopuścić do zapomnienia Imienia Bożego. Trzeba mimo wszysto pamiętać jednak, co jest bardzo ważne, o Przykazaniu, które zakazuje używania Imienia Boga do czczych rzeczy!!  Należy się ograniczyc do modlitw i nauk oraz przysiąg na Imię Boga jak nakazuje Tora (Pwt. 10:20 Bojcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego Imię przysięgajcie). W dzisiejszych czasach dochodzi do tego, że Imię Boże jest nierzadko przekręcane czy zmieniane przez różne sekty, czy odłamy chrześcijańskie. Zdarza się też że, Święte Imię Boga u niektórych wierzących (przeważnie nieświadomych katolików) wzbudza negatywne emocje czy wyobrażenia. Jak widzimy szatan robi wszystko aby realizować swoje cele i jedyną obroną przed jego zasadzkami jest nasza świadomość tego i korzystanie z wiedzy, którą możemy zdobyć dzięki Tym, których Bóg wybrał, aby tą ważną dla naszego życia wiedzę w Pismach Świętych nam przekazali.  3. Zawiera w sobie proroctwo nastania Królestwa Bożego, w którym ma być pełniona wola Ojca czyli Prawo (Tora).


Królestwo, które ma przyjść, będzie całkowitym wypełnieniem Woli Ojca. Co to oznacza? Wielokrotnie Syn Boży napomina ludzi do pełnienia woli Ojca. Kiedy Maryja z Jego braćmi szukała Go i znalazła jak nauczał, ktoś zawołał do Niego: Twoja matka i bracia Cie szukają.  A On odpowiedział, któż jest moja matką, bratem lub siostrą. Ten, kto pełni wole Ojca mojego, Który jest w niebie , jest mi matka, bratem, czy siostrą. Widzimy zatem jaki nacisk Pan kładzie na ważność pełnienia woli Ojca. Z wypowiedzi tej wynika jasno, że niebiblijna gloryfikacja Jego Matki czy apostołów leży w całkowitej sprzeczności z pełnieniem woli Ojca. Oczywiście Maryja jako Jego ziemska Matka zasługuje na szacunek i jak podaje Pismo jest błogosławiona. Jej błogosławieństwo polega na szczęściu i zaszczycie jakiego dostąpiła. Nie oznacza to jednak, że należy oddawać Jej część, która należy się tylko i wyłącznie Samemu Bogu. Nie może być tez pośredniczką między człowiekiem a Bogiem dlatego, że Pismo wyraźnie mówi, iż pośrednika mamy tylko Jednego, który swojĄ raz przelaną Krwią pojednał nas z Bogiem.  Cóż zatem jest wolą Ojca? Oczywiście wypełnianie Prawa, które jest zawarte w Torze (pierwszych pięciu Księgach Pisma Świętego), które Ojciec nam przekazał przez Moszego (Mojżesza). Mesjasz wielokrotnie zaznaczał, że nie przyszedł znieść Prawa, lecz Je wypełnić. Zaznaczył wyraźnie, że ani jedna jota (najmniejsza litera w alfabecie hebrajskim zwana jud) nie zmieni się w Prawie do póki ziemia i niebo istnieje. Obowiązkiem naszym jest też pragnienie nastania Królestwa Prawa jak nakazuje modlitwa. Zatem pełnienie Woli Ojca, czyli wypełnianiu Jego Przykazań, powinno być priorytetem w życiu każdego człowieka jako podstawowy warunek zbawienia i główny atrybut przyszłego Królestwa, które nastanie po zapowiedzianej przez Proroka Ezekiela w rozdziałach 38 i 39 wielkiej wojnie zwanej wojną goga i magoga, lub goga z magog, która jak wierzymy po wydarzeniach w 2014 roku na Ukrainie zbliża się do Israela wielkimi i szybkimi krokami. Wielkie złoża gazu i roby będą przynętą dla Rosji, która straciła monopol na sprzedaż gazu Europie. W dodatku plany Żydowskie na budowę rurociągu do Europy z Ziemi Świętej doprowadziły rosyjskie włądze to tego, że wysłały wojska do Syrii w 2015 roku. Interwencja w Syrii to nie przypadek, lecz geostrategiczne posunięcie Rosji. Władze na kremlu doskonale zdają sobie z tego sprawę, że utrata Europejskiego rynku to dla Rosji bankructwo. Dlatego Rosja tak jak opisuje to Prorok Ezekiel w 38 i 39 rozdziale, nie dość, że zechce powtrzymać Israel przed zrealizowaniem planu sprzedarzy gazu Europie to jeszcze zechce je zająć. Mało tego, do koalicji anty Żydowskiej dołączą kraje muzułmańskie takie jak Iran, Sudan, Libia, Turcja, które po dotarciu na wyznaczone miejsce przez Boga w Ziemi Świętej zostaną srogo ukarane i upokorzone przez powracającego Mesjasza Jeszuę. Czas ten nadchodzi i jest bardzo blisko. Czas nastania Królestwa Bożego, które obróci w niwecz wszystkie władze tego świata i które jedynym obowiązującym prawem na świecie ustanowi Świętą Torę Bożą. Tora to po Hebrajsku instrukcje. Instrukcje do szczęśliwego życia w błogosławieństwie Bożym. Bo Boże błogosławieństwo jest możliwe tylko dla człowieka wtedy, kiedy przestrzega Prawo nadane Przez Boga. Dlatego Królestwo Boże będzę to czas pełen błogosłąwieństwa nie tylko dla Israela, ale i dla innych narodów dzisiaj jeszcze pogańskich, które uznają Torę jako jedyne słuszne i obowiązujące Prawo. Narody, które nie uznają Tory i władzy Mesjasza, jak podaje Pismo. Będą wyniszczone. W Tysiącletnim Królestwie Bożym na ziemi, nie będzie miejsca na inne prawo prócz Prawa Bożego! A ze znajomości Pisma Świętego wiemy, że w TYSIĄCLETNIM KRÓLETWIE BOŻYM Mesjasz będzie rządził żelazną rózgą. Dlatego najmądrzejszym dla człowieka posunięciem dzisiaj jest poznanie tego  życiodajnego błogosławionego Prawa, zanim to zapowiedziane Wielkie Królestwo Boże nadejdzie.

4. Zawiera prośbę o codzienny pokarm.


Chodzi oczywiście  nie tylko o fizyczny pokarm ale i duchowy, którym jest mądrość przychodząca w raz z Ruach Ha Kodesh (Duchem Świętym) pomagająca nam w wypełnieniu Prawa (Przykazań). Pamiętamy wypowiedź Adonaj (Pana), który mówił iż, "nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z Ust Boga". Wypowiedział też słowa” proście a będzie wam dane szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam…”. Należy zatem prosić o Ruach Ha Kodesch, aby napełnił nas mądrością, która jest niezbędna do prawidłowego pełnienia Woli Ojca.


5. O odpuszczenie i przebaczenie win.


Jak wiemy bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów, jak podaje Biblia. Zatem najważniejszym warunkiem w Nowym Przymierzu dla odpuszczenia grzechów człowiekowi Przez Boga jest uznanie przez człowieka Jedynej i doskonałej Ofiary Bożego Syna, który swoja jedyną i doskonałą Ofiarą za nas, dał nam również wzór jak należy przebaczać. Kiedyś do przebaczenia grzechów przez Boga były potrzebne wielokrotnie powtarzane krwawe ofiary z cielców i kozłów w Świątyni Bożej. Dzisiaj mamy o wiele doskonalszą Ofiarę za nasze grzechy, Jedyną i doskonałą Ofiarę Przenajśświętrzej Krwi Mesjasza, którą pojednał nas z Bogiem i zmazując grzech Adamowy. Odkupił ludzkosc Krwą swoja z przekleństwa śmierci, dzięki czemu każdy kto w niego uwierzy żyć będzie. Tak jak On zmartwychwstał tak odkupiona ludzkość przez niego zmartwychwstanie do życia wiecznego.


6. Zawiera prośbę o oddalenie pokus i wybawienie od wszelkiego zła.


Człowiek sam nie jest w stanie obronić się przed złem. Jedynie w Słowie Bożym możemy znaleźć mądrość, która będzie w stanie obronić nas przed złem tego upadłęgo świata, przez przestrzeganie Przykazań Bożych (Prawo -Tora) i znajomość Proroctw dotyczących przyszłości, nie dopuszczając przez to do nas zła. Zło zawsze będzie przekonywało człowieka o zawiłości a nawet utopi Słowa Bożego próbując zniechęcić nas do Niego. Pan Powiedział: Unikajcie zła, a zło od was odejdzie. Zło czyha i używa wszelkich sztuczek i ataków, liczy na ułomność i głupotę człowieka posługując się wszelkim kłamstwem aby zwieźć, jednak kiedy widzi, że nie ma pożytku z danej osoby która, jest oświecona i pochłonięta sprawami Bożymi (przykazaniami Tory) odchodzi. Zatem najskuteczniejszą obrona przed złem jest mądrość Ruach Ha Kodesh (Ducha Świętego), o którego należy prosić Boga. Szczególną uwagę należy zwrócić na Przymierza z Bogiem, dzięki którym człowiek po przez ich zawarcie ma ochronę, opiekę, i obfitość błogosławieństw.  


7. Reasumując:


Kiedy Kefa (Piotr) prosił Pana o to, by nauczył go modlić się, Pan mógł przecież powiedzieć, patrz tam stoi moja matka, idź no niej, padnij przed nią i się módl. Dlaczego tego nie zrobił tylko kazał modlić się do Ojca? Mógł również powiedzieć, tylu świętych masz Piotrze dookoła siebie, klękaj i się módl do każdego po kolei. Mógł tez powiedzieć, a po cóż ty się będziesz modlił przecież sam jesteś święty, masz zdolność wstawić się sam za siebie przed Ojcem jak każdy z reszty świętych.
Jak widzimy tego nie zrobił. Piotr, który w chrześcijaństwie uchodzi za głównego świętego, prosi o wskazówki Mistrza. Skoro za życia nie był samowystarczalny to jak mógłby być po śmierci i w dodatku pośredniczyć między człowiekiem a Bogiem? Tak jak Jakub, Piotr i inni apostołowie potrzebowali Zbawiciela i Odkupiciela, tak samo i sama Maryja, po mimo, że była ziemską matką Mesjasza. Gdy by było inaczej Mesjasz nie musiałby w ogóle przychodzić.
 Warto się zastanowić nad tymi rzeczami, aby tradycja czy przyzwyczajenia nie wypaczyły sensu i błogosławieństwa (czyli pożytku) jaki wynika z modlitwy Ojcze Nasz. Jest to modlitwa, która ukazuje wielkość i mądrość Bożą, ale także Jego miłość, dobroć i miłosierdzie jakie Bóg jest w stanie okazać pokornemu, szukającemu Go człowiekowi.